ANUNŢ PUBLIC

S.C. Transloc Prest S.R.L. cu sediul in mun. Alexandria, str. Libertatii, nr. 458, jud. Teleorman, obiect de activitate CAEN 4931, organizeaza  in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, selectia pentru ocuparea functiei de director general dupa cum urmeaza:

Posturi  in selectie:

- 1 post director general

 

Conditii generale si specifice:

 I. Conditii generale:

 

a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)   cunoasterea limbii romane ( scris si vorbit);

c)    capacitate deplina de exercitiu ;

d)   stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale ;

e)   nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani ;

f)    nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege ;

g) sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute in art. 6 din OUG 109/2011.

 

 II. Specifice :

 

a)     studii  superioare ( cu diploma de licenta) ;

b) o experienta relevanta in consultanta privind managementul sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul public sau privat avand ca obiect de activitate servicii de transport public local minim 5 ani.

 

 

Criterii de evaluare a candidatilor :

I. Interviu

 1. Cunostinte privind guvernanta corporativa ;
 2. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente :
 3. Capacitate de luare a deciziei
 4. Orientare catre rezultate

 

 1. Capacitate de rezolvare de probleme
 2. Capacitate de analiza si sinteza
 3. Capacitate de control
 4. Abilitati de comunicare

 

         Bibliografie :

-         O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-         Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata;

-         Legea nr. 92/2007  a  serviciilor de transport public local , cu modificarile si completarile ulterioare 

 

      Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

     Selectia/evaluarea candidatilor se va efectua in doua etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere si interviul candidatilor selectati.

     Pentru cei respinsi nu se admit contestatii.

 

     Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 1. C.V. format Europass + scrisoare de intentie ;
 2. Cazier judiciar ;
 3. Cazier fiscal ;
 4. Copii dupa actele de studii ( la depunerea dosarului actele de studii se vor prezenta si in original pentru certificare conform cu originalul) ;
 5. Copie act identitate ;
 6. Copie Carnet de Munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului ;
 7. Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie ( model tipizat care se obtine de la compartimentul R.U. din cadrul societatii comerciale) ;
 8. Declaratie pe propria raspundere conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare (model tipizat care se obtine de la compartimentul R.U. din cadrul societatii comerciale) ;
 9. Adeverinta medicala.

 

      Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data 07.04.2014 inclusiv, la registratura societatii, in dosar plic, unde vor primi un numar de inregistrare cu data depunerii.

    

    Dosarul va avea mentionat Candidatura pentru functia de director general la S.C. Transloc Prest S.R.L., precum si numele si prenumele, domiciliul candidatului si nr. de telefon.

      In perioada 8-9.04.2014 inclusiv se va realiza selectia dosarelor de candidatura urmand ca interviul sa aiba loc pe data de 11.04.2014, la ora 1000 la sediul societatii din str. Libertatii, nr. 458 din Alexandria.

Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pentru a se prezenta la  interviu.

      La proba interviu nu se admit contestatii.

 

     Persoana de contact : Secretar al comisiei de evaluare si selectie – Baduna Otilia, telefon : 0247/314963.